Bolagsstämma 2003

Bolagsstämma i Bure Equity AB · Emissioner om totalt cirka 750 000 000 SEK godkändes av bolagsstämman · Ingen utdelning för verksamhetsåret 2002 · Omval av ledamöterna Ulf Berg, Björn Björnsson och Håkan Larsson · Nyval av ledamöterna Heinrich Blauert, Helena Levander och Lennart Svantesson Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen samt om nedsättning av aktiekapitalet. Styrelsen beslutade den 6 april 2003 om nyemission av aktier och emission av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsens beslut om emissioner var villkorade bland annat av att stämman fattade beslut om nedsättning av aktiekapitalet till 81 825 000 SEK. Bolagsstämman fattade därför beslut om ändring av bolagsordningen innebärande dels minskning av akties nominella belopp från 10 SEK till 0,75 SEK och dels att bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 81 825 000 SEK och högst 327 300 000 SEK. Vidare beslutade bolagsstämman om nedsättning av bolagets aktiekapital med 1 009 175 000 SEK, från 1 091 000 000 SEK till 81 825 000 SEK, för omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåret 2002. Nedsättningen av aktiekapitalet skall genomföras genom minskning av akties nominella belopp från 10 SEK till 0,75 SEK. Bolagsstämman godkände därefter de av styrelsen den 6 april 2003 beslutade emissionerna av aktier och förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning om totalt cirka 750 000 000 SEK. Bolagsstämman fattade i samband med godkännande av styrelsens emissionsbeslut även beslut om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 243 500 000 SEK och högst 974 000 000 SEK. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens av bolagsstämman godkända beslut om nyemission av aktier och emission av förlagsbevis med avskiljbara optionsrätter till nyteckning anges nedan: Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 162 150 000 SEK genom nyemission av högst 216 200 000 aktier till en teckningskurs om 0,75 SEK per aktie. Varje befintlig aktie medför rätt att teckna 2 nya aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, under förutsättning att aktieägaren utnyttjar sin företrädesrätt i förhållande till såväl nyemissionen av aktier som den nedan nämnda emissionen av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Bolaget skall uppta ett förlagslån om nominellt högst 729 675 000 SEK genom emission av högst 108 100 000 förlagsbevis om vardera nominellt 6,75 SEK till emissionskurs om 5,44 SEK per förlagsbevis förenat med avskiljbara optionsrätter. Varje förlagsbevis skall vara förenat med nio avskiljbara optionsrätter som var och en ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till teckningskurs om 0,75 SEK, under perioden från och med den 15 juli 2003 till och med den 15 juni 2007. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna förlagsbevisen med avskiljbara optionsrätter, under förutsättning att aktieägaren utnyttjar sin företrädesrätt i förhållande till såväl emissionen av förlagsbevis som den ovan nämnda nyemissionen av aktier. Varje aktie i Bure Equity AB berättigar till teckning av två nya aktier samt ett förlagsbevis om nominellt 6,75 SEK förenat med nio avskiljbara teckningsoptioner. Teckning kan endast ske av aktier och förlagsbevis med avskiljbara teckningsoptioner som enheter sk units. Teckningskursen uppgår till 6,94 SEK per unit (0,75 SEK per aktie och 5,44 SEK per förlagsbevis med avskiljbara teckningsoptioner). Avstämningsdag för de båda emissionerna är den 27 maj 2003. Teckning i de båda emissionerna skall ske under perioden den 2 juni 2003 till den 19 juni 2003. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Aktierna i Bure noteras på Stockholmsbörsen inklusive rätten att teckna i emissionerna till och med den 22 maj 2003 och exklusive rätten att teckna i emissionerna från och med den 23 maj 2003. Prospekt avseende emissionerna beräknas offentliggöras och distribueras strax före den 2 juni. Val av styrelse Till Bures styrelse omvaldes Ulf Berg, Björn Björnsson och Håkan Larsson. Nya styrelseledamöter är Heinrich Blauert, Helena Levander och Lennart Svantesson. Vid styrelsens konstituerande sammanträde direkt efter stämman valdes Håkan Larsson till ordförande. Heinrich Blauert född 1941 - VD Bilia Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Volvofinans, Stiftelsen Tekniska museet, Stockholm och ledamot i Bilia. Helena Levander född 1957 - Delägare i Nordic Investor Services Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Gant. Lennart Svantesson född 1953 - VD Bure Equity Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Viamare Boats och ledamot i Scribona, Sintercast och Viamare Invest. Bures inriktning Under 2002 förändrades förutsättningarna för Bures verksamhet och Bures kapitalflöden kom ur balans. Detta medförde att styrelsen beslutade om att ompröva bolagets övergripande inriktning. Den ovan valda styrelsens ambition är att utveckla en struktur som möjliggör att balans skapas i Bures kapitalflöden även i en situation präglad av svag konjunktur och instabil kapitalmarknad. Den tidigare transaktionsdrivna inriktningen kan komma att kompletteras med ett fåtal helägda affärsområden. Syftet med att utveckla affärsområden är att i dessa skapa kritisk storlek, realisera synergieffekter samt utnyttja och utveckla ledningsstrukturer. Samtidigt som helägda affärsområden formas kommer den aktiva investeringsverksamheten att vidareutvecklas. Bures affärsområden ska också kunna förse moderbolaget med löpande kassaflöden för att täcka förvaltningskostnader och räntor. Detaljerna för denna struktur kommer att arbetas fram under det att den finansiella stabiliteten återställs och att lönsamheten i portföljbolagen prioriteras. Bure prioriterar således att säkerställa och synliggöra värden i portföljen genom utförsäljningar utan tidspress, fokus på lönsamhetshöjande och värdeskapande åtgärder i portföljbolagen samt genom att reducera moderbolagets totala förvaltningskostnader. Härigenom skapas förutsättningar för att Bure ska kunna förädla och realisera tillgångar så att aktieägarvärde skapas och realiseras för aktieägarna. Göteborg den 21 maj 2003 Bure Equity AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Lennart Svantesson, VD 031-708 64 20 Benny Averpil, Ekonomi- och finansdirektör 031-708 64 40 Iréne Axelsson, Informationsdirektör 031-708 64 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00570/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf