Bolagsstämma i Bure Equity AB, 2005

• Omval av ledamöterna Björn Björnsson, Helena Levander, Håkan Larsson samt ordföranden Patrik Tigerschiöld. • Nyval av ledamoten Kjell Duveblad. • Lennart Svantesson och Ulf Berg har avböjt omval. Vid ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) den 26 april 2005 behandlades följande ärenden: Val av styrelse Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Björn Björnsson, Helena Levander, Håkan Larsson samt ordföranden Patrik Tigerschiöld. Nyval gjordes av ledamoten Kjell Duveblad. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman har Håkan Larsson utsetts till vice ordförande. Nyvalde ledamoten Kjell Duveblad, född 1954, driver idag konsultverksamhet i egen regi. Kjell Duveblad har under åren 1993 till 2002 innehaft ledande befattningar inom Oracle Sverige respektive Norden & Baltikum. Före Oracle var Kjell Duveblad under en längre tid anställd inom IBM-koncernen på ett antal ledande befattningar. Övriga styrelseuppdrag är Anoto Group AB, North West Capital Ltd, Telelogic AB och Teleopti AB. Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2004. Instruktion för valberedning Stämman beslutade att anta föreslagen instruktion för Bures valberedning. Valberedningen skall enligt instruktionen bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande, som skall ingå i valberedningen, skall – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – se till att bolagets tre största aktieägare erbjuds att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. VD-tal Mikael Nachemson konstaterade att Bure, efter försäljningen av Mölnlycke Health Care, kommer att uppnå det kommunicerade målet skuldfrihet. Bure består idag, jämfört med tidigare, av en mer renodlad struktur med färre men större portföljbolag. Förvaltningskostnaderna har minskat och målet är att i början av 2006 nå en kostnadstakt på cirka 25 MSEK per år. Dessutom har Bures investeringsåtaganden minskat kraftigt samtidigt som lönsamheten i portföljbolagen har förbättrats avsevärt. Denna utveckling återspeglas i Bures börskurs som har stigit såväl under 2004 som i inledningen av 2005. Bure fokuserar nu på att utvärdera och slå fast strategin för att bli ett långsiktigt, trovärdigt placeringsalternativ. Göteborg den 26 april 2005 Bure Equity AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Mikael Nachemson, Vd 031-708 64 20 Anders Mörck, Ekonomidirektör 031-708 64 41 0706-46 52 11 Johanna Pettersson, IR/informationsansvarig 031-708 64 49 0708-35 76 51

wkr0007.pdf