Bolagsstämmokommuniké

Bolagsstämma i Bure Equity AB · Omval av ledamöterna Ulf Berg, Björn Björnsson, Håkan Larsson, Helena Levander och Lennart Svantesson. · Nyval av ledamoten Patrik Tigerschiöld. · Beslut om bemyndigande att sälja återköpta aktier. Vid ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) den 29 april 2004 behandlades följande ärenden: Val av styrelse Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Ulf Berg, Björn Björnsson, Håkan Larsson, Helena Levander och Lennart Svantesson. Nyval gjordes av styrelseledamoten Patrik Tigerschiöld. Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter stämman valdes Patrik Tigerschiöld till ordförande och Håkan Larsson till vice ordförande. Nyvalde ledamoten Patrik Tigerschiöld, född 1964, är VD för det börsnoterade Skanditek Industriförvaltning AB. Patrik Tigerschiöld har uppdrag som styrelseordförande i Vitrolife AB, The Chimney Pot AB, Theducation AB, CMA Microdialysis AB och PBK Outsourcing AB, uppdrag som vice ordförande i Axis AB samt uppdrag som styrelseledamot i Skanditek Industriförvaltning AB, H. Lundén Kapitalförvaltning AB, MYDATA automation AB och PartnerTech AB. Val av revisorer Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB. Huvudansvarig revisor blir auktoriserade revisorn Björn Grundvall med auktoriserade revisorn Staffan Landén som biträdande ansvarig revisor. Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2003. Beslut om bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa års ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets återköpta egna aktier. Med stöd av tidigare bemyndigande innehar bolaget för närvarande totalt 4 945 500 egna aktier, varav 3 945 500 aktier har återköpts via ett avtal med en bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang. Beslutet syftar till att avveckla bolagets innehav av egna aktier. VD-tal Lennart Svantesson beskrev hur Bure via avyttringar och en rekonstruktion återskapat finansiell balans efter den finansiella krisen i början av 2003. Bure har under 2003 fokuserat på de fastlagda prioriteringarna: (1) att uppnå finansiell stabilitet och minskad skuldsättning (2) att fokusera på lönsamhet och positiva kassaflöden i befintliga innehav samt (3) att skapa en uthålligt lönsam struktur. Prioriteringarna gäller fortsatt för 2004. Under sista halvåret 2003 och första kvartalet 2004 har resultaten i portföljbolagen visat att åtgärdsprogram och intensivt arbete med kostnadsanpassningar börjat ge utdelning. Försäljningslikviden för Parere kommer under andra kvartalet 2004 att användas för ytterligare amortering av den långfristiga krediten med cirka 260 MSEK. Därmed kommer cirka 1 100 MSEK att ha amorterats på den ursprungliga krediten som var 1 500 MSEK vid emissionstidpunkten. Under 2004 kommer arbetet med att strukturera portföljen av bolag mot färre och större innehav att fortsätta. Moderbolagets organisation och förvaltningskostnader har anpassats och målsättningen är att kunna sänka förvaltningskostnaderna ytterligare. Göteborg den 30 april 2004 Bure Equity AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Lennart Svantesson, VD 031-708 64 20, 0733-11 00 11 Iréne Axelsson, 031-708 64 47, 0706-32 81 83 Informationsdirektör Anders Mörck, Ekonomidirektör 031-708 64 41, 0706-46 52 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/30/20040430BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/30/20040430BIT00070/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf