BURE ÅTERKÖPER AKTIER

Bure Equity AB (publ), org nummer 556454-8781, har förvärvat totalt 5 050 475 st egna aktier vilket motsvarar 6,23 % av totala antalet aktier.

Vid årsstämman den 22 april 2013 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutades bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets styrelse beslutade att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv har idag skett av 1 000 000 egna aktier på Stockholmsbörsen till en betalkurs om 23,90 kronor per aktie.

Bure innehar härefter totalt 5 050 475 egna aktier av totalt utgivna 81 101 985 aktier, vilket motsvarar 6,23 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.

   
Stockholm den 8 oktober 2013

 
Bure Equity AB (publ)

  
Kontaktperson
på Bure:

Henrik Blomquist, VD
Tel: 08-614 00 26

Max Jonson, CFO

Tel: 08-614 00 29

   
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2013 kl. 16:00

  
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 8 portföljbolag, varav 5 är noterade.

Pressmeddelande (PDF)