Bure återköper aktier

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september kl. 09:00

Bure Equity (publ), org nummer 556454-8781, har förvärvat 2 155 077 st egna aktier vilket motsvarar 2,53 % av totala antalet aktier.

Vid årsstämman den 28 april 2011 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutades bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets styrelse beslutade samma dag att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv har skett av 2 155 077 egna aktier på Stockholmsbörsen till en betalkurs om 19,70 kronor per aktie.

Bure innehar härefter totalt 2 155 077 egna aktier av totalt utgivna 85 327 987 aktier, vilket motsvarar 2 ,53 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stockholm den 13 September 2011

Bure Equity AB (publ)


Kontaktperson
på Bure:
Patrik Tigerschiöld, VD                                                                Andreas Berglin, CFO
Tel: 08-614 00 20                                                                         Tel: 08-614 00 20

wkr0001.pdf