Bure återköper aktier och teckningsoptioner

Bures styrelse beviljades den 26 april 2007 utökat mandat att förvärva och försälja egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beviljade styrelsen vidare ett bemyndigande att intill den 15 juni 2007 återköpa bolagets teckningsoptioner av serie 2003/2007 för sammanlagt 753.200.000 kronor.

Som tidigare har kommunicerats av Bures styrelse, skall Bure återföra sammanlagt 1.400 MSEK till aktieägarna genom en kombination av frivilligt inlösenprogram, återköp av aktier och återköp av teckningsoptioner. Cirka 478 MSEK har åtgått genom de återköp av aktier och teckningsoptioner som genomfördes under första kvartalet 2007.

Styrelsen har fattat beslut om att inom rådande kursintervall utnyttja de av årsstämman förlängda och utökade mandaten vid marknadsförhållanden som bedöms fördelaktiga för bolagets aktieägare - i ett första steg under tiden fram till den 15 juni 2007. Bure har idag återköpt 25.000.000 aktier för 95 MSEK och 65.260.000 teckningsoptioner för 199 MSEK. Efter återköpen innehar Bure 56.332.000 aktier respektive 175.260.000 teckningsoptioner i egen räkning.

Göteborg den 27 april 2007

Bure Equity AB

wkr0019.pdf