Bure återköper aktier

Bure Equity AB (publ), org nummer 556454-8781, har förvärvat totalt 3 889 877 egna aktier vilket motsvarar 5,11 % av totalt antal aktier.

Årsstämman den 24 april 2014 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") bemyndigade bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier upp till 10 procent av totalt antal aktier. Detta i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets styrelse har beslutat att utnyttja detta bemyndigande.

Den 10 oktober 2014 förvärvade Bure 3 018 500 egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm till en betalkurs om 29,60 kronor per aktie.

Bure innehar härefter totalt 3 889 877 egna aktier av totalt utgivna 76 051 410 aktier, vilket motsvarar 5,11 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.

  
Stockholm den 13 oktober 2014

Bure Equity AB (publ)

   
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel: 08-614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2014 kl. 13:00

Pressmeddelande (PDF)