Bure avser genomföra riktad nyemission om 800 – 1 000 Mkr

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bure Equity AB (publ), (“Bure” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BURE) ser goda möjligheter att öka omfattningen av sin verksamhet genom investeringar i såväl befintliga som nya innehav samt att stärka ägarbasen ytterligare. Mot den bakgrunden avser Bure genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare (“Riktade Nyemissionen”). Bure har anlitat SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som Sole Bookrunner (“Sole Bookrunner”) i samband med den Riktade Nyemissionen.

”Bure har en lång historia av att utveckla framgångsrika bolag, vilket medfört att antalet nya investeringsmöjligheter ökat. Genom den riktade nyemissionen får vi möjlighet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ta till vara på fler möjligheter, accelerera Bures tillväxt och därmed skapa värde för samtliga aktieägare”, kommenterar Henrik Blomquist, vd på Bure.

Genomförande av den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat att Bures årsstämma den 11 juni 2020 beslutar om det till Bures årsstämma föreslagna emissionsbemyndigandet till styrelsen och att styrelsen slutligt beslutar om den Riktade Nyemissionen med stöd av bemyndigandet.

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (“Bookbuilding-förfarandet”). Eftersom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer fastställas genom ett Bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen rättvist kommer återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Avsikten är att den Riktade Nyemissionen ska inbringa en bruttolikvid om
800–1,000 Mkr.

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilltänkt tilldelning av nya aktier i den Riktade Nyemissionen förväntas äga rum innan handel på Nasdaq Stockholm inleds klockan 09:00 den 11 juni 2020. Tidpunkten för stängning, prissättning och tilldelning i Bookbuilding-förfarandet kommer att fastställas av Bure och SEB. Bure kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen genom ett pressmeddelande omedelbart efter att Bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Familjerna Tigerschiöld och Björkman har bekräftat sina avsikter att kvarstå som långsiktiga ägare i Bure.

För mer information, kontakta:

Henrik Blomquist, CEO
henrik.blomquist@bure.se
Tfn +46 (0)70 824 44 74

EU:s marknadsmissbruksförordning

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 17:31 CEST.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bure Equity eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bure Equity har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bure Equitys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.