Bure avyttrar Carl Bro

Bure har idag träffat avtal om försäljning av sina aktier i teknikkonsulten Carl Bro. Köparen är holländska teknikkonsultbolaget Grontmij. Tillsammans bildas ett företag med omkring 6 200 anställda och betydande verksamhet i Holland, Danmark, Sverige, Storbritannien/Irland, Belgien, Tyskland och därtill en omfattande internationell verksamhet. Affären är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheter samt från Grontmijs aktieägare.

Bure erhåller för sina 66,1 procent av aktierna en total köpeskilling efter transaktionskostnader om cirka 1 020 MSEK, varav cirka 175 MSEK avser aktier i Grontmij vilka är noterade på Euronext i Amsterdam. Köpeskillingen på en kassa- och skuldfri basis, och baserat på ett förvärv av hela Carl Bro, uppgår till 1 025 MDKK i kontanter plus 400.000 nyemitterade aktier i Grontmij. Bures ägande i Grontmij kommer att omfattas av en lock-up på sex respektive tolv månader för vardera hälften av de erhållna aktierna. Realisationsvinsten i moderbolaget beräknas preliminärt till cirka 620 MSEK, vilket innebär att Bure erhållit en årlig avkastning på 27 procent på investeringen. Bures redovisade eget kapital, som vid utgången av första kvartalet uppgick till 1,90 SEK per aktie, ökar genom transaktionen med 48 öre per aktie. ”Under vårt ägande har vi fokuserat på omstrukturering och en turn-around av Carl Bro. Vidare har Carl Bro befäst sina marknadspositioner och utvecklats till en ledande teknikkonsult med god lönsamhet. Jag ser en stark industriell logik bakom dagens affär som skapar möjligheter för det gemensamma företaget att ytterligare förstärka erbjudandet till bolagets kunder. Tillsammans med Grontmij etableras nu en plattform för fortsatt tillväxt med goda lönsamhetsutsikter. Genom affären blir Bure en betydande aktieägare i Grontmij med ca 6,1 procent av aktierna och Bure kan därmed ta del av den fortsatta värdeutvecklingen i det sammanslagna bolaget”, säger Bures VD och koncernchef Mikael Nachemson. Carl Bro är Bures största portföljbolag och efter försäljningen får Bure en stark finansiell ställning med en nettokassaposition i moderbolaget på drygt 1,2 miljarder SEK. Detta ger möjlighet till nya investeringar samtidigt som åtgärder kring Bures kapitalstruktur utvärderas. Grontmij är en holländsk börsnoterad teknikkonsult med starka positioner inom byggnation, infrastruktur och miljö. Bolaget omsatte 441 MEUR under 2005 och har ett totalt börsvärde på cirka 284 MEUR. Mer information finns på bolagets hemsida www.grontmij.com. Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktningen att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god och stabil intjäning. Portföljen består av 12 investeringar. Som en tydlig huvudägare och med utgångspunkt i affärsmässighet, operationell effektivitet och bolagens kapitalstruktur skapas värde till Bures aktieägare. Under 2005 omsatte Carl Bro 2 575 MSEK och redovisade ett nettoresultat på 99 MSEK. Bolaget hade 2 539 anställda under 2005. Göteborg den 12 juli 2006 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Mikael Nachemson, VD 031-708 64 20 Anders Mörck, CFO 0706-46 52 11

wkr0001.pdf