Bure avyttrar del av innehavet i Observer – exitresultat på 181 MSEK

Bure avyttrar del av innehavet i Observer - exitresultat på 181 MSEK Bure har avyttrat 2.967.989 B-aktier i Observer AB samt konvertibelt förlagslån 1997/02 i Observer med ett nominellt värde om 3.348.000 kronor. Exitresultatet uppgår till 181 MSEK. Bures innehav efter försäljning uppgår till 18.183.333 A-aktier, vilket motsvarar 32,8 procent av kapitalet och 57,9 procent av rösterna. Försäljningen är ytterligare ett led i Bures fokusering mot onoterade innehav inom TIME-sektorn. Bures styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av en aktie i Observer AB för varje sextal aktier i Bure Equity AB. För att utdelningen skall kunna ske utan skattebelastning för Bures aktieägare enligt lex Asea krävs att samtliga aktier i Observer delas ut. För att uppnå detta har Bure idag, efter omstämpling till B-aktier, avyttrat 2,9 miljoner aktier i Observer med ett exitresultat på 181 MSEK. "Försäljningen har skett till institutionella investerare utomlands och i Sverige och intresset har varit mycket stort. Genom ett breddat ägande skapas ökad likviditet och möjlighet för ökad handel i Observeraktien. Vi har som aktiv ägare varit med och byggt upp Observer från en mindre division inom Scribonakoncernen till ett ledande europeiskt omvärldsbevakningsföretag och vill ge aktieägarna fortsatt möjlighet att ta del av Observers utveckling." säger Roger Holtback, VD och koncernchef i Bure. Bures kvarvarande innehav, motsvarande 18.183.333 miljoner A-aktier avses omstämplas till B-aktier innan utdelning sker till aktieägarna. Göteborg den 9 mars 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, finansdirektör, Bure 031-335 76 47 0708-63 54 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/09/20010309BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/09/20010309BIT00280/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf