Bure avyttrar innehaven i Nordic Capital

Bure avyttrar innehaven i Nordic Capital Bure har tecknat avtal om att avyttra samtliga innehav i Nordic Capitals fonder II, III och IV. "Försäljningen följer vår fastlagda strategi vilken innebär att avyttra indirekta innehav och koncentrera verksamheten kring vår befintliga portfölj med i huvudsak onoterade bolag", säger Bures Verkställande Direktör Lennart Svantesson. Transaktionen ger en exitvinst om 146 MSEK. Vidare kommer Bures nettoskuld att minska signifikant, på moderbolagsnivå omedelbart ner till cirka 425 MSEK och därefter ytterligare ner till cirka 245 MSEK när transaktionen slutgiltigt avslutas via tre tilläggsbetalningar vilka kommer att erläggas under de kommande tolv månaderna1). Som en del av överenskommelsen har Bure gentemot köparen förbundit sig att ej offentliggöra köpeskillingen. Efter transaktionen har Bure inga kvarvarande åtaganden gentemot Nordic Capital. Dock behålles en ägarandel i Mölnlycke Health Care om cirka åtta procent samt en ägarandel i Elmo Leather om cirka tio procent. Dessa tillgångar, vilka har ett bokfört värde om cirka 191 MSEK och förvärvades direkt av Bure parallellt med Nordic Capital-fonderna, avses att avyttras vid lämpligt tillfälle. Bure offentliggör sin delårsrapport för perioden januari-juni 2003 den 25 augusti 2003. Göteborg den 21 juli 2003 Bure Equity AB (publ) 1) Pro forma, baserat på nettoskuld angiven i delårsrapport för perioden januari-mars 2003 vilken publicerades den 21 maj 2003, och därför utan hänsyn tagen till bl a nyligen genomförd nyemission. För mer information kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande 031-708 64 20, 0733-11 00 11 Direktör, Bure Johan Burenius, Investment Manager, Bure 031-708 64 32, 0705-37 76 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00090/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf