Bure avyttrar innehavet i H. Lundén Holding AB

Bure Equity AB har idag avyttrat sin ägarandel på 19,9 procent i H. Lundén Holding AB för 48 miljoner kronor.

Bure ägde innan transaktionen 19,9 procent av H. Lundén Holding AB(” H. Lundén”) genom dotterbolaget G. Kallstrom & Co AB. Bure har idag avyttrat sin ägarandel för en kontant köpeskilling om 48 miljoner kronor. Köpare av Bures andel är huvudsakligen en befintlig aktieägare i H. Lundén.
Bure blev ägare till innehavet i H. Lundén genom samgåendet med Skanditek Industriförvaltning AB i januari 2010. Tidigare i år avvecklade H. Lundén sin huvudverksamhet gällande fondförvaltningen i hedgefonden EIKOS.

Avyttringen av innehavet är ännu ett steg i Bures uttalade strategi att koncentrera portföljen. Preliminär realisationsvinst i koncernen uppgår till ca 48 miljoner kronor.

 
 
Stockholm den 19 december 2011

Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktpersoner på Bure:

Patrik Tigerschiöld, VD                    Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20                          Tel. 08 – 614 00 20
 
 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2011 kl. 15:30.

wkr0001.pdf