Bure avyttrar samtliga aktier i Scandinavian retail center

Bures styrelse föreslår årsstämman 2011, enligt Leolagen, att avyttra samtliga aktier i dotterbolaget Scandinavian Retail Center(SRC) till ett bolag ägt av SRC:s ledning för beloppet 5 MSEK.

Styrelsen föreslår årsstämman att överlåta aktieinnehavet på 95,5 procent i dotterbolaget Scandinavian Retail Center AB till Dolck & Partners AB, vilket ägs av ledningen i SRC. Den totala köpeskillingen erläggs kontant och uppgår till 5 MSEK. Köpeskillingen motsvarar det bokförda värdet i moderbolaget varav ingen realisationseffekt uppstår.

Detta är ett naturligt steg i SRC:s utveckling samt ett steg i Bures uttalade strategi att koncentrera Bures portfölj.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Henrik Blomquist, Vice VD                                       Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20                                                  Tel. 08 – 614 00 20


Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2011 kl. 08:30

wkr0001.pdf