BURE AVYTTRAR SINA AKTIER I THE CHIMNEY POT AB

Bure har träffat en principöverenskommelse om att sälja samtliga aktier i portföljbolaget The Chimney Pot AB (TCP) till ett bolag ägt av TCPs ledning för totalt 34 MSEK.

Bure, som äger 48,3 procent av TCP, har träffat en principöverenskommelse om att sälja samtliga sina aktier till Boiling Water AB, vilket ägs av ledningen i TCP. Total köpeskilling uppgår till 34 MSEK och kommer att erläggas i tre delbetalningar, varav huvuddelen vid transaktionens genomförande som beräknas ske innan årets slut.

Köpeskillingen motsvarar Bures bokförda värde i moderbolaget varav preliminärt ingen realisationseffekt kommer att uppstå i moderbolaget.

Detta är ännu ett steg i Bures uttalade strategi att koncentrera Bures portfölj.

Flera av TCPs större aktieägare avyttrar samtidigt sina andelar i bolaget till samma köpare.

 
 
Stockholm den 11 november 2011

Bure Equity AB (publ)
 
 

Kontaktpersoner på Bure:
Henrik Blomquist, Vice VD                           Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20                                      Tel. 08 – 614 00 20


Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2011 kl. 11:30

wkr0001.pdf