Bure avyttrar sitt innehav i Catella AB

Bure Equity AB (publ) har, via sitt helägda dotterbolag Bure Financial Services AB, avyttrat 341.271 A-aktier samt 8.430.617 B-aktier i Catella AB. Efter transaktionen innehar Bure Equity AB (publ) inga aktier i Catella AB.

Catella AB är noterat på Nasdaq Stockholm.

 
Bure Equity AB (publ)

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2017 kl 16:00.

För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Pressmeddelande (PDF)