Bure avyttrar sitt innehav i PartnerTech AB

Som en följd av att Scanfil Oyj fullföljer förvärvet av PartnerTech AB säljer Bure Equity AB (publ) hela sitt aktieinnehav i PartnerTech AB till Scanfil Oyj.

Bure avyttrar därigenom 5 404 140 aktier i PartnerTech AB, motsvarande cirka 42,7 procent av det totala antalet aktier och röster. Totalt erhåller Bure 189,1 Mkr för innehavet i PartnerTech AB.

  
Bure Equity AB (publ)

 
För mer information, kontakta:

Henrik Blomquist, vd
Tel. 08 – 614 00 20

 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2015 kl. 15:30.

PDF