Bure Equity AB lägger budpliktsbud på AcadeMedia AB

Bure Equity AB (”Bure”) offentliggör härmed ett offentligt kontanterbjudande om förvärv av samtliga aktier i AcadeMedia AB (”AcadeMedia”), i enlighet med Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på Aktiemarknaden, kapitel 3 Budplikt (”Erbjudandet”).

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET
För varje aktie av serie A och serie B i Academedia erbjuds 90,00 kronor kontant 1). Courtage utgår ej. Det erbjudna priset motsvarar stängningskursen för AcadeMedias aktie av serie B fredagen den 19 oktober 2007. 2)

Erbjudandet är endast villkorat av att eventuella erforderliga myndighetstillstånd och beslut, inklusive tillstånd från konkurrensmyndigheter, erhålls; i förekommande fall, utan att sådana tillstånd och beslut är förenade med villkor, som, enligt Bures skäliga bedömning, inte kan accepteras.

Bure förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om det står klart att det ovan angivna villkoret inte är uppfyllt eller inte kan komma att uppfyllas. Ett sådant återkallande kommer emellertid endast att ske förutsatt att den bristande uppfyllelsen av det ovan angivna villkoret är av väsentlig betydelse för Bures förvärv av AcadeMedia. Bure förbehåller sig dock även rätten att, helt eller delvis, frånfalla nu angivna villkor.

Aktierna i AcadeMedia förvärvas genom Erbjudandet fria från samtliga belastningar och inklusive samtliga till aktierna knutna rättigheter.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET
Bure är verksamt i utbildningssektorn sedan mer än 10 år, och efter Bures renodling senare år representerar dessa investeringar idag mer än hälften av Bures rörelsedrivande verksamhet. Utbildningssektorn är en prioriterad verksamhet för Bure, och inom Bure-koncernen finns den erfarenhet, kompetens och det långsiktiga synsätt som är nödvändigt för kvalitetsinriktad och förtroendebaserad verksamhet.

Sedan i våras är Bure en av huvudägarna i AcadeMedia, ett utbildningsbolag som Bure tror mycket på och önskar öka sin exponering mot.

Efter AcadeMedias uppjusterade resultatutsikt avseende tredje kvartalet i fredags erbjöds Bure att köpa ett större block om totalt 975 248 aktier av serie B och 36 000 aktier av serie A för 90 kr per aktie, vilka aktier Bure nu förvärvat. Bure äger sedan tidigare 212 525 aktier av serie A och 291 000 aktier av serie B, representerande 27,1 procent av rösterna och 8,8 procent av kapitalet i AcadeMedia.

Efter genomfört förvärv innehar Bure 26,3 % av kapitalet och 42,1 % av rösterna i AcadeMedia varför reglerna om budplikt i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) aktualiseras.

Bures styrelse har nu fattat beslut att lägga ett s k budpliktsbud då detta befunnits vara ett enkelt och transparent sätt att klargöra Bures inställning att Bure på den aktuella nivån vill äga så stor andel i AcadeMedia som möjligt. Det utrymme för spekulativ handel i aktien, som annars lätt uppkommer då någon endast offentliggör att budpliktsgränsen om 30 % av rösterna passerats, minimeras också genom att budpliktsbudet läggs omedelbart.

Bure har endast haft tillfälle att översiktligt informera styrelse, VD och andra större ägare. Bure ser, utifrån Bures hittillsvarande engagemang i AcadeMedia och goda erfarenheter av inte minst företagsledningens insatser, framför sig ett fortsatt bra samarbete.

FINANSIERING
Finansiering sker inom ramen för Bures tillgängliga likvida medel och kreditramar.

ERBJUDANDEHANDLING OCH PRELIMINÄR TIDSPLAN
Erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 15 november 2007. Anmälningsperioden beräknas påbörjas den 19 november och löpa till och med den 7 december 2007. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 14 december 2007. Bure förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen.

BURE I KORTHET
Bure är ett investeringsbolag med den primära inriktningen att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god och stabil intjäning och i branscher där Bure har en erfarenhet. Portföljen består för närvarande av 8 investeringar. Moderbolaget har 9 medarbetare och kontor i Göteborg. Bure har för närvarande ett börsvärde om 4 Miljarder kronor och aktierna är noterade på OMX Nordiska Börs i Stockholm inom Mid Cap segmentet. Mer information om Bure finns på www.bure.se.

OM ACADEMEDIA
För finansiell och övrig information om AcadeMedia hänvisas till bolagets hemsida www.academedia.se.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. OMX Nordiska Börsens i Stockholm regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna 3) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Bure, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot Stockholmsbörsen att följa nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som OMX Nordiska Börsen i Stockholm kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna.

Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Göteborg den 22 oktober 2007

BURE EQUITY ABwkr0056.pdf