BURE FÖRVÄRVAR ANDEL I FONDBOLAGET FONDITA AB I FINLAND

Bure Equity AB har träffat avtal med Livränteanstalten Hereditas (”Hereditas”) om att förvärva 20,11 % i Fondbolaget Fondita Ab (”Fondita”), en ledande oberoende förvaltare av aktiefonder.

Fondita, baserade i Helsingfors, Finland, är fokuserade på förvaltning av aktiefonder till institutionella placerare, företag samt privatpersoner. Bolagets placeringsfilosofi grundar sig på aktiva bolagsval och har hittills gett en avkastning som klart överstiger marknaden. Fondita har erhållit ett flertal utmärkelser från utvärderingsinstitut som Morningstar, Lipper med flera. Förvaltat kapital uppgår till EUR 770 miljoner.

”Vi är glada över möjligheten att som ägare få vara med och vidareutveckla Fondita. Investeringen passar väl in i Bures satsning på företag i finansiella tjänstesektorn”, säger
VD Henrik Blomquist.

”Det är glädjande att få in en erfaren ägare som Bure i Fondita. Vi ser detta som ett viktigt steg i vår satsning att bearbeta den institutionella marknaden i Sverige, vilket vi ser som en naturlig utveckling för oss”, säger Fonditas grundare och Styrelseordförande Magnus von Knorring.

Transaktionen förväntas vara slutförd inom tre månader och förutsätter bland annat uppfyllande av sedvanliga villkor, såsom godkännanden från tillsynsmyndigheter i Finland.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: 
Henrik Blomquist, VD

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2014 kl. 8:30.

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 5 är noterade.

Pressmeddelande (PDF)