Bure genomför frivilligt inlösenprogram

I pressmeddelande från den 30 oktober 2006 har Bure meddelat att en kapitalutskiftning om sammanlagt 1 400 MSEK till aktieägarna kommer att genomföras. Bures styrelse har nu beslutat att kapitalöverföringen skall ske genom ett frivilligt inlösenprogram. Utbetalningen till aktieägarna förväntas ske i augusti 2007.

Bure meddelade i oktober att bolaget har för avsikt att inom det närmaste året skifta ut cirka 900 MSEK. Därtill avses också förväntade teckningslikvider från utestående teckningsoptioner, cirka 500 MSEK, återföras till aktieägarna. I det tidigare meddelandet angavs att Bure utvärderade de metoder som kunde användas för att genomföra denna kapitalöverföring.

Efter en grundlig analys av de olika möjligheter som står till buds för utskiftningen, har styrelsen gjort bedömningen att ett frivilligt inlösenprogram är den metod som är att föredra. Inlösenprogrammet kommer tidsmässigt att ske i perioden efter det att samtliga utestående teckningsoptioner löpt ut den 15 juni 2007 och utbetalning till aktieägarna förväntas ske i augusti 2007.

Inom ramen för det totala beloppet för kapitalutskiftningen kan det befintliga mandatet för återköp av aktier, f n cirka 195 MSEK, och teckningsoptioner, 300 MSEK, komma att utnyttjas i den mån affärsmässiga och legala möjligheter föreligger.

Styrelsen har under analysen haft som övergripande mål att försöka möjliggöra kapitalöverföringen så snart som möjligt. Samtidigt har likabehandlingsprincipen mellan aktieägare och teckningsoptionsinnehavare varit den viktigaste frågan. Mot bakgrund av den komplicerade kapitalstruktur som Bure har idag har styrelsen konstaterat att den snabbaste och administrativt effektivaste processen kan genomföras först efter den 15 juni 2007. En tidigareläggning av utbetalningen hade inneburit betydligt mer svårkommunicerade och komplicerade lösningar samt hade dessutom krävt två inlösenprocesser.

Inlösenprogrammet kommer att föreläggas Bures årsstämma för beslut i april 2007. Årsstämman kommer dessutom att föreslås besluta om sammanläggning av aktier (omvänd split). Därutöver kommer det riktas ett erbjudande till aktieägare med begränsat innehav att sälja sina aktier courtagefritt.

Göteborg den 19 december 2006
Bure Equity AB (publ)


wkr0037.pdf