Bure har idag slutfört försäljningen av innehaven i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen

Den 2 maj meddelade Bure att avtal träffats om försäljning av innehaven Carnegie Holding, Carnegie Asset Management samt Max Matthiessen till Altor Fund III.

Efter tidigare godkännande av finansinspektionen har transaktionen idag slutförts mellan parterna. Försäljningslikviden utgörs av en kontantdel på 629 MSEK och en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 106 MSEK. Bure har idag av kontantdelen erhållit 432 MSEK och erhåller den återstående delen under december månad 2012.

              

Bure Equity AB (publ)           

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, VD
Tel. 08 – 614 00 20

Bure är ett börsnoterat investmentbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 4 är noterade.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2012 kl. 12:30 

PDF