Bure har nu genomfört försäljningen av 25 procent av sitt innehav i Carnegie Investment Bank till personalen

I samband med förvärvet av Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") gjordes en avsiktsförklaring om ägarspridning till personalen i Carnegie. Altor och Bure har nu genomfört transaktionen och sålt 25 procent av sina aktier i Carnegie (ABCIB Holding AB) till cirka 250 personer på Carnegie. Transaktionen är genomförd till samma pris som Altor och Bure förvärvade ABCIB Holding AB för. Transaktionen tillför Bure cirka 64 MSEK i likvida medel. Transaktionen medför ingen resultateffekt i moderbolaget. Bures investerade kapital i Carnegie efter ägarspridningen till personalen, uppgår till 243 MSEK fördelat på 210 MSEK aktier och 33 MSEK i lån. Därutöver har Bure åtagit sig att i april 2010 betala 184 MSEK uppräknat med ränta, motsvarande Bures andel (35 procent) före ägarspridningen, av den fördröjda basköpeskillingen till Riksgälden. Detta har skett genom ett villkorat aktieägartillskott till Carnegie på samma belopp, vilket innebär att 184 MSEK kommer att återbetalas till Bure prioriterat ordinarie utdelning i Carnegie. Bakgrund Altor Fund III och Bure Equity AB förvärvade aktierna i Carnegie, en ledande oberoende nordisk investmentbank, av Riksgäldskontoret den 19 maj 2009. Förvärvet genomfördes via ett av Altor och Bure nybildat holdingbolag, ABCIB Holding AB. Göteborg den 14 december 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD Bure Equity AB, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, CFO Bure Equity AB, tel. 031-708 64 41

wkr0011.pdf