Bure kallar till extra bolagsstämma och föreslår utdelning av aktierna i AcadeMedia AB (publ)

Bures styrelse har idag kallat till extra bolagsstämma med förslag på utdelning av hela Bures innehav i AcadeMedia. Styrelsen har vidare beslutat att senarelägga beslutet om tidigare kommunicerad kapitalutskiftning av återstående fria medel tills dess att utdelningen av AcadeMedia-aktierna är slutförd.

Med anledning av tidigare kommunicerat samgående mellan Bures båda innehav AcadeMedia och Anew Learning har Bure idag kallat till extra bolagsstämma den 6 november 2008 i separat pressmeddelande. Den extra bolagsstämman föreslås besluta att dela ut de nyemitterade AcadeMedia-aktierna tillsammans med befintliga AcadeMedia-aktier till Bures aktieägare genom ett så kallat ”Lex Asea”-förfarande. För varje 10-tal aktier i Bure föreslås aktieägarna i Bure erhålla 1 aktie i AcadeMedia. Aktierna i AcadeMedia beräknas finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton den 18 november 2008. Genomförandet av utdelningen är villkorat av att den extra bolagsstämman i AcadeMedia, som kommer att hållas den 20 oktober 2008, beslutar om apportemissionen samt av utdelningsbeslutet på Bures extra bolagsstämma den 6 november 2008.

I samband med halvårsrapporten meddelade styrelsen att de fria medlen i moderbolaget uppgår till 2.199 MSEK och att dessa kommer att skiftas ut i olika former under återstoden av 2008. Efter halvårsrapportens utgivande har Bure, i slutet av augusti, återköpt egna aktier till ett värde om 349 MSEK. Föreslagen utdelning av hela innehavet i AcadeMedia kommer att utnyttja cirka 700-800 MSEK av det fria egna kapitalet beroende på slutkurs i AcadeMedia-aktien vid slutförande av affären. I moderbolaget kvarstår därefter cirka 1.100 MSEK av det fria egna kapitalet efter genomförd AcadeMedia-utdelning. I halvårsrapporten kommunicerades att styrelsen avsåg att föreslå en kapitalutskiftning av de återstående fria medlen vid samma extra bolagsstämma som utskiftningen av AcadeMedia-aktierna. Styrelsen har nu beslutat att senarelägga kvarstående utskiftningsbeslut till dess att utdelningen av aktierna i AcadeMedia är genomförd. Styrelsens avsikt med beslutet är att man vill slutföra en kapitalutskiftning i taget.

Göteborg den 8 oktober 2008

Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf