Bure och Skanditek går samman

————————————————————————
Detta pressmeddelande är inte avsett, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.
————————————————————————

Styrelserna för Bure Equity AB (”Bure”) och Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”) föreslår att bolagen går samman. Det nya bolaget får en intressant investeringsportfölj med en balanserad mix av såväl noterade som onoterade, mindre och medelstora bolag. Bure och Skanditek har en gemensam syn på att skapa aktieägarvärde genom att bidra till utvecklingen av sina portföljbolag genom ett tydligt huvudägarskap med en aktiv ägaragenda och styrelserepresentation. Samgåendet bedöms vara ett naturligt led i utvecklingen för båda bolagen, där de kombinerade resurserna gör att det nya bolaget blir en starkare aktör på den finansiella marknaden. Med ett sammanlagt börsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor [1] och en tydlig logik bakom samgåendet, bedöms den nya koncernen utgöra ett attraktivt investeringsalternativ.

- Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för ett samgående i en gemensam fusionsplan [2]. Fusionen genomförs genom att Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. Utbytesförhållandet innebär att 4 aktier i Skanditek berättigar till 3 nya aktier i Bure. - I anknytning till samgåendet föreslår Bures styrelse en extra utdelning till Bures aktieägare om sammanlagt cirka 478 Mkr, motsvarande 9,50 kronor per aktie. Som ett alternativ till kontantutdelningen kan styrelsen i Bure komma att föreslå ett inlösenförfarande om motsvarande belopp. - När samgåendet är genomfört kommer Skanditeks aktieinnehav om 19,9 procent i Bure att makuleras. - Styrelserna för Bure och Skanditek anser att fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser även att utbytesrelationen är skälig. Båda styrelserna rekommenderar enhälligt fusionen till sina respektive aktieägare och att aktieägarna godkänner den gemensamma fusionsplanen på Bures respektive Skanditeks extra bolagsstämmor som båda förväntas hållas den 1 december 2009. - Styrelsernas rekommendationer har stöd av s.k. Fairness Opinions från KPMG och PwC. - Förslag till styrelse för det nya bolaget kommer att offentliggöras inför den extra bolagsstämman i Bure. Avsikten är att Björn Björnsson ska föreslås som ordförande för den nya styrelsen och att Patrik Tigerschiöld ska utses till VD. Moderbolaget i den nya koncernen föreslås fortsatt heta Bure Equity AB. - Målsättningen är att kostnadssynergier till följd av samgåendet ska innebära en halvering av den sammanlagda förvaltningskostnaden med full effekt från slutet av 2010. - Styrelsernas förslag till fusion stöds av bolagens större aktieägare familjen Tigerschiöld, Catella Fonder och familjen Björkman (inklusive Johan Björkmans stiftelse), vilka tillsammans innehar cirka 25 procent av aktierna i Bure (inklusive Skanditeks aktieinnehav om 19,9 procent) respektive cirka 64 procent i Skanditek. - Bures och Skanditeks respektive styrelse och ledning bedömer att fusionen kan slutföras tidigast i slutet av januari 2010. - SEB Enskilda är finansiell rådgivare till styrelserna för Bure och Skanditek. ------- [1] Baserat på bolagens börskurser per den 13 oktober 2009 med avdrag för föreslagen utdelning i Bure om cirka 478 Mkr och makulering av Skanditeks aktieinnehav i Bure. [2] Styrelseledamöterna Björn Björnsson och Patrik Tigerschiöld är styrelseledamöter i både Skanditek och Bure och har således på grund av intressekonflikt inte deltagit i förhandlingen och ingåendet av fusionsplanen. De har dock båda uttryckt sitt fulla stöd för fusionen. ------- INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS En telefonkonferens där samgåendet presenteras för analytiker och media kommer att äga rum idag, den 14 oktober 2009, kl 14:00 på telefonnummer + 46(0)8 506 269 04. För ytterligare och mer detaljerad information om samgåendet se separat bilaga inkluderat i detta pressmeddelande (se bifogad pdf-fil). Göteborg den 14 oktober 2009 Bure Equity AB (publ) Styrelsen Stockholm den 14 oktober 2009 Skanditek Industriförvaltning AB (publ) Styrelsen Styrelseledamöterna Björn Björnsson och Patrik Tigerschiöld är styrelseledamöter i både Skanditek och Bure och har således på grund av intressekonflikt inte deltagit i förhandlingen och ingåendet av fusionsplanen. De har dock båda uttryckt sitt fulla stöd för fusionen. För ytterligare information kontakta: Håkan Larsson, Vice ordförande i Bure, tel +46(0)31 708 64 00 Carl Backman, VD i Bure, tel +46(0)31 708 64 00 Björn Björnsson, Ordförande i Skanditek, tel +46(0)8 614 00 20 Patrik Tigerschiöld, VD i Skanditek, tel +46(0)8 614 00 20 Bure Equity AB (publ), org.nr. 556454-8781 Box 5419, 402 29 Göteborg Tel +46(0)31 708 64 00, fax +46(0)31 708 64 80 www.bure.se Skanditek Industriförvaltning AB (publ), org.nr. 556235-4141 Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm Tel +46(0)8 614 00 20, fax +46(0)8 614 00 38 www.skanditek.se Informationen är sådan som Bure och Skanditek är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2009 kl. 08:30.

wkr0011.pdf