Bure renodlas till utbildningskoncern – VD-byte förbereds

Bure har ökat sina investeringar i utbildningsmarknaden under de senaste åren. I dagsläget utgör utbildningsverksamheterna cirka två tredjedelar av Burekoncernens totala omsättning och en än större del av rörelseresultatet. Bures nya verksamhetsinriktning betyder att bolaget blir ett av Nordens största rörelsedrivande företag inom utbildningsmarknaden. Bures verksamheter inom utbildningsområdet är friskoleverksamheten Anew Learning, Mercuri International, som är Europas ledande konsult- och utbildningsbolag inom försäljning och ledarskap, samt det börsnoterade intresseföretaget AcadeMedia med inriktning på bland annat friskoleverksamhet.

Bure kommer successivt att avyttra de kvarvarande icke utbildningsrelaterade verksamheterna. Mot bakgrund av att Bure föreslås bli ett rörelsedrivande bolag inom utbildningssektorn kommer frågan om bolagets finansiella nyckeltal och kapitalstruktur att aktualiseras. Detta innebär också att Bures styrelse till årsstämman 2008 kommer att lägga fram ett förslag till ny bolagsordning för Bure. Ambitionen är att under den kommande 12-månadersperioden genomföra renodlingen.

Som en konsekvens av beslutet om renodling av koncernen, kommer Bures VD Mikael Nachemson att lämna företaget under andra halvåret 2008. Styrelsen i Bure har därför beslutat att inleda en rekryteringsprocess av en ny verkställande direktör i Bure.

”Mikael har skapat stora värden för aktieägarna och på ett föredömligt sätt drivit den omfattande renodlingen och fokuseringen av Bure. Grunden till det nya utbildningsorienterade Bure har Mikael tagit initiativet till och denna inriktning blir nu Bures huvudfokus”, säger Bures styrelseordförande Patrik Tigerschiöld.

”Den hittillsvarande renodlingen och utvecklingen av Burekoncernen hade inte varit möjlig utan ett stort stöd från min styrelse och gedigna insatser från mina medarbetare i koncernen. Vi skriver nu sista kapitlet på förvandlingen av Bure från ett investmentbolag till en rörelsedrivande koncern inom utbildning och jag ser fram emot att under den kommande perioden fullfölja detta arbete med oförminskad kraft”, säger Bures VD Mikael Nachemson.

Göteborg den 22 januari 2008

Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf