Bure säljer innehaven i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen.

Bure Equity har sålt samtliga aktier i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen till Altor Fund III. Försäljningen innebär att Bure gör en preliminär reavinst på ca 280 MSEK.

I februari 2009 förvärvade Bure Equity tillsammans med Altor Fund III aktierna i dåvarande Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen av Riksgälden.

Försäljningslikviden utgörs av en kontantdel på 629 MSEK och en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 106 MSEK. Preliminär reavinst – exklusive eventuell tilläggsköpeskilling – i moderbolaget uppskattas till ca 280 MSEK motsvarande ca 3,5 SEK/aktie. Bures substansvärde, vilket per den 24 april redovisades till 27,02 SEK/aktie, uppgår efter denna transaktion till ca 30,5 SEK/aktie.

–          Vi är mycket nöjda med hur vi har utvecklat verksamheterna tillsammans med Altor och personalen sedan förvärven. Investeringarna har även blivit en mycket bra affär för Bures aktieägare. Verksamheter av den här karaktären har behov av ett tydligt huvudägarskap och ansvarstagande. Vår uppfattning är att den förändringsprocess som Carnegie Holding befinner sig i kommer underlättas av att Altor nu blir ensam huvudägare, säger Patrik Tigerschiöld, VD för Bure Equity.

Transaktionen förutsätter att sedvanliga myndighetstillstånd erhålls och beräknas slutföras under innevarande år.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Patrik Tigerschiöld, VD

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2012 kl. 08:00

Bure är ett börsnoterat investmentbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 8 portföljbolag, varav 3 är noterade.

Release