Bure säljer sitt innehav i Cygate

Bure har tecknat avtal om försäljning av hela sitt innehav i Cygate till TeliaSonera. För Bure ger affären en försäljningsintäkt om drygt 630 MSEK och en exitvinst på drygt 310 MSEK.

Bure säljer hela sitt innehav om 98,66 procent av aktierna i Cygate till TeliaSonera. Bure erhåller en total köpeskilling efter transaktionskostnader om drygt 630 MSEK och realisationsvinsten i moderbolaget beräknas till drygt 310 MSEK.

”Jag bedömer affären som industriellt riktig för Cygate. Tillsammans med TeliaSonera kommer Cygate att kunna stärka och bredda sina kunderbjudanden. TeliaSonera tar över ett mycket välskött företag”, säger Mikael Nachemson, verkställande direktör i Bure.

Bure tillsatte en ny ledning för Cygate under 2003 och har därefter arbetat aktivt med att strukturera om företaget, förflytta affärsmodell samt arbeta upp den underliggande lönsamheten.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.


Göteborg den 16 november 2006

Bure Equity AB (publ)

wkr0028.pdf