Bure säljer sitt innehav i Energo

Bure har idag tecknat avtal om försäljning av sina aktier i teknikkonsulten Energo till ÅF. Affären är villkorad av ett godkännande från konkurrensverket.

Bure säljer sitt innehav om 94,5 procent av aktierna i Energo till ÅF AB (publ) för preliminärt  230 Mkr. Tillträde väntas ske så snart konkurrensverket har godkänt affären, vilket förväntas ske inom 25 dagar. Preliminär realisationsvinst i moderbolaget för transaktionen uppgår till 125 MSEK. 

"Vi är mycket stolta över den utveckling som Energo uppvisat under den tid som Bure varit huvudägare och vi är nöjda med ÅF som köpare", säger Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör i Bure. 

Bures investering i installationskonsultbolaget Retea gjordes redan 2001 och sammanslagningen med Energo ägde rum under 2006. Gruppen kompletterades sedermera med verksamhet i södra Sverige i och med förvärvet av CLC under 2008. Energo har idag runt 270 anställda, huvudsakligen fördelade på tre kontor i Stockholm, Malmö och Helsingborg. Bolaget bedriver konsultverksamhet inom energi och elkraft, installation och ICT (Information and Communication Technology). 

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, VD
Tel. 08 – 614 00 20

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20


Bure är ett börsnoterat investmentbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 15 portföljbolag, varav 3 är noterade.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2010 kl. 09.30

wkr0001.pdf