Bure säljer sitt innehav i Textilia

Bure har tecknat avtal om försäljning av hela sitt innehav i Textilia till ett av Litorina ägt bolag.

Bure säljer hela sitt innehav av aktierna i Textilia till ett av Litorina ägt bolag med tillträde per den 22 augusti. Köparen betalar en fast köpeskilling om 201 MSEK för 100 procent av aktierna i Textilia, varav 182 MSEK betalas per tillträdet och 19 MSEK utgörs av en revers med en maximal löptid på sex år. Utöver den fasta köpeskillingen finns en tilläggsköpeskilling som bestäms av helårsresultatet 2008, vilken kan uppgå till maximalt 30 MSEK. Därutöver finns ytterligare tre tilläggsköpeskillingar av binär karaktär som kan komma att utbetalas inom tre år. Preliminär realisationsvinst (1) i moderbolaget uppgår till 170 MSEK.

Sedan försäljningen av Simonsen Materialdivision 2005 har Bure tillsammans med ledningen arbetat intensivt med att renodla och effektivisera verksamheten med en förbättrad lönsamhet i bolaget som följd. ”Textilia är idag marknadsledande inom textilservice till den offentliga sektorn och ett bolag med tillfredsställande lönsamhet. Bolaget har utvecklats mycket starkt under nuvarande ledning och vi bedömer nu tidpunkten som lämplig för en ny ägare att ta vid och utveckla bolaget vidare”, säger Carl Backman, vice verkställande direktör i Bure.

Göteborg den 22 augusti 2008
Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf