Bure tecknar nytt kreditavtal och förtidslöser förlagslån

Bure har idag tecknat nytt kreditavtal med Nordea, vilket fullt ut kommer att ersätta den konsortiekredit med bland annat Nordea, vilken tecknades som ett led i Bures refinansiering under 2003. I samband med detta har Bure beslutat att förtidslösa förlagslån enligt villkoren för dessa, det vill säga till ett diskonterat belopp (80,7%) av förlagslånets nominella belopp.

Förtidslösen av förlagslånet, vilket kommer att genomföras per den 31 mars 2005, innebär en beräknad räntebesparing för Bure om drygt 90 MSEK, givet dagens räntenivå, jämfört med om förlagslånet löpt till dess förfallodag den 30 juni 2007. ”Det ökade förtroendet för Bure, vilket möjliggjort refinansieringen, innebär en betydligt lägre upplåningskostnad framgent. Det nya kreditavtalet innebär att sista delen av den krisfinansiering som upptogs under 2003 nu ersatts med en långfristig kredit på marknadsmässiga villkor”, säger Mikael Nachemson, VD i Bure. Göteborg den 15 februari 2005 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Mikael Nachemson, VD 031-708 64 00 Anders Mörck, Ekonomidirektör 0706-465211 Samtliga innehavare av förlagsbevis kommer att aviseras via VPC om att lösen sker per den 31 mars 2005, till ett diskonterat belopp (80,7%) av förlagslånets nominella belopp. Diskonteringen till nominellt belopp enligt avtalet, innebär att en innehavare av förlagslån som den 30 juni 2007 skulle ha erhållit nominellt belopp, istället per den 31 mars 2005 erhåller 80,7 procent därav.

wkr0007.pdf