Bure vänder blad – fokus på långsiktig investeringsverksamhet

Framgångsrik utveckling för Bures verksamhet har öppnat möjligheten för en extraordinär kapitalutskiftning till aktieägarna. Bure har för avsikt att inom det närmaste året skifta ut cirka 900 MSEK. Därtill avses också förväntade teckningslikvider från utestående teckningsoptioner, cirka 500 MSEK, återföras till aktieägarna.

Bure har alltsedan den finansiella rekonstruktionen 2003 arbetat med att minska skuldsättningen i moderbolaget, renodla portföljstrukturen, aktivera sig i ägarrollen och lägga grunden för långsiktig lönsamhet i portföljbolagen. Efter försäljningen av Carl Bro har moderbolaget en kassa på cirka 1 250 MSEK och Bures dotterbolag har totalt sett ingen nettoskuldsättning.

Bures portfölj består idag av sex större och ett fåtal mindre innehav. Mot bakgrund av kostnadsramen för förvaltningsorganisation, 25-30 MSEK på årsbasis, är bedömningen att Bure kan förvalta ytterligare ett par nya portföljbolag. Det innebär, att med nuvarande organisation och kostnadsnivå, att Bure kommer bestå av ca tio portföljbolag.

Bure planerar att göra ett antal nya investeringar. Målet är därvid att kunna balansera affärsrisken i nuvarande portfölj. Analysarbetet inriktas därför primärt mot onoterade bolag/tillgångar med god och stabil intjäning där inträdesbarriärerna är förhållandevis höga. Ett huvudspår är kapitalintensiva bolag/tillgångar av infrastrukturkaraktär.

För Bures nuvarande portföljbolag bedöms, med individuella variationer, en nettoskuldsättning på i genomsnitt två till tre gånger rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar vara rimlig. Baserat på beslutade ägaragendor i portföljbolagen är bedömningen att betydande tilläggsinvesteringar kan finansieras inom ramen för portföljbolagens balansräkningar.

Det är styrelsens uppfattning att bolaget mot ovanstående bakgrund är överkapitaliserat och att cirka 900 MSEK skall överföras till aktieägarna. Därtill avses förväntade teckningslikvider från utestående teckningsoptioner, cirka 500 MSEK, också överföras till aktieägarna, totalt sålunda 1 400 MSEK. Styrelsen vill särskilt betona att dess bedömning är att denna kapitalöverföring skall ses som extraordinär och att den är väl avvägd mot de investeringsplaner som löper över den närmaste 24-månadersperioden både för befintliga och nya portföljbolag.

Bolaget utvärderar för närvarande de metoder som kan användas för att genomföra denna kapitalöverföring. Denna kan ske genom utdelning och/eller inlösen efter det att teckningstiden för teckningsoptionerna löpt ut den 15 juni 2007. Befintliga mandat för återköp av teckningsoptioner (300 MSEK) och för återköp av aktier (f n cirka 195 MSEK) kan också användas när det bedöms vara en god affär för Bures aktieägare.

Bures styrelse har vidare för avsikt att föreslå att en sammanläggning av aktier (omvänd split) sker efter det att teckningstiden för teckningsoptionerna löpt ut den 15 juni 2007, eller tidigare om teckningsoptionerna av andra skäl blivit tecknade dessförinnan. Samtidigt med detta kommer det riktas ett erbjudande till aktieägare med begränsat innehav att sälja sina aktier courtagefritt.

”Det är dags att vända blad i Bures historia efter den mycket framgångsrika rekonstruktionen. De aktieägare som ställde upp då kommer få tillbaka delar av sitt kapital. Nu satsar vi framåt. Bolagets ledning har arbetat fram en ny strategisk inriktning för verksamheten. Det är styrelsens bedömning att det finns goda möjligheter att skapa en fortsatt bra värdetillväxt för Bures aktieägare genom att utnyttja affärsmöjligheter i våra portföljbolag och genom nya investeringar”, säger Bures styrelseordförande Patrik Tigerschiöld.

Göteborg den 30 oktober 2006
Bure Equity AB (publ)

wkr0019.pdf