Bures aktiekapital och antal aktier per 27 februari 2009

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) uppgår per den 27 februari 2009 till 50.348.808 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 300.100.000 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 83.914.680 aktier, varav 0 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 300.100.000 kronor.

Minskningen av antalet aktier under februari månad beror på att 33.565.872 aktier makulerats i enlighet med beslut om inlösenprogram på extra bolagsstämma den 11 december 2008. Aktiekapitalet är fortfarande 300.100.000 kronor genom en genomförd fondemission utan utgivande av nya aktier beslutad av den extra bolagsstämman den 11 december 2008.

Göteborg den 27 februari 2009

Bure Equity AB (publ)För mer information kontakta:
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12

wkr0003.pdf