Bures aktiekapital och antal aktier per 28 november 2008

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) uppgår per den 28 november 2008 till 83.914.680 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 300.100.000 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 92.639.637 aktier, varav 8.724.957 innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 300.100.000 kronor.

Minskningen av antalet aktier under november månad beror på att 8.724.957 aktier makulerats i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 6 november. Aktiekapitalet är fortfarande 300.100.000 kronor genom en genomförd fondemission utan utgivande av nya aktier beslutad av den extra bolagsstämman den 6 november.

Göteborg den 28 november 2008
Bure Equity AB (publ)
För mer information kontakta:
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12

wkr0003.pdf