Bures aktiekapital och antal aktier per 29 januari 2010

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) uppgår per den 29 januari 2010 till 89.645.727 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 534.326.109 kronor. Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 50.348.808 aktier, varav 0 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 300.100.000 kronor. Ökningen av antalet aktier med 39.296.919 stycken under januari månad beror på att 49.013.235 aktier nyemitterats till Skanditeks aktieägare som fusionsvederlag och att Skanditeks innehav om 9.716.316 aktier makulerats i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 1 december 2009. Ökning av aktiekapitalet med 234.226.109 kronor under januari månad har skett genom nyemission till Skanditeks aktieägare om 292.139.425,10 kronor och makulering av Skanditeks aktier motsvarande 57.913.316,10 kronor. Göteborg den 29 januari 2010 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Andreas Berglin, Ekonomichef, tel. 08-614 00 29

wkr0011.pdf