BURES AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER PER 29 MAJ 2015

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 29 maj 2015 till 70 833 710 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 535 518 034,36 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 76 081 510 aktier, varav 5 247 800 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 518 034,36 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 4 maj 2015 makulerat 5 247 800 återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 36 937 904,37 kronor genom indragning av 5 247 800 aktier. En fondemission om 36 937 904,37 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 27 maj 2015.

Denna information utgör offentliggörande av ändring av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: 
Henrik Blomquist, vd

Tel. 08 – 614 00 20

  
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015 kl. 09:30.

Pressmeddelande (PDF)