Bures aktiekapital och antal aktier per 30 april 2008

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) uppgår per den 30 april 2008 till 92.639.637 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 300.100.000 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 98.377.837 aktier, varav 5.738.200 innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 842.057.619,23 kronor.

Minskningen av antalet aktier under april månad beror på att 5.738.200 aktier makulerats i enlighet med beslut på årsstämman den 23 april. Aktiekapitalet har minskat i enlighet med beslut på extra stämma den 23 april.

Göteborg den 30 april 2008

Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf