Bures aktiekapital och antal aktier per 30 januari 2015

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 30 januari 2015 till 76 081 510 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 5 247 800 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 535 518 034,36 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 76 051 510 aktier, varav 4 684 104 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 306 872,13 kronor. I januari ökade antalet aktier med 30 000 som tecknats via teckningsoptioner.

Denna information utgör offentliggörande av ändring av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2015 kl. 15:00.

Release