Bures aktiekapital och antal aktier per 30 juni 2011

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 30 juni 2011 till 85 327 987 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 535 306 872,13 kronor.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2011 kl. 13:00

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 89 645 727 aktier, varav 0 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 534 326 109 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 28 april 2011 genomfört ett frivilligt inlösenerbjudande för återbetalning till bolagets aktieägare varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 25 735 540,23 kronor genom indragning av 4 317 740 aktier. En fondemission om 26 716 303,36 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 10 juni 2011.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Stockholm den 30 juni 2011

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel: 08-614 00 20

wkr0001.pdf