Bures aktiekapital och antal aktier per 30 maj 2014

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 30 maj 2014 till 76 051 510 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 348 025 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 535 306 871,87 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 81 101 985 aktier, varav 5 108 301 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 306 871,87 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 24 april 2014 makulerat 5 050 475 återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 33 335 238,02 kronor genom indragning av 5 050 475 aktier. En fondemission om 33 335 238,02 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 15 maj 2014.

Denna information utgör offentliggörande av ändring av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: 
Henrik Blomquist, VD

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2014 kl. 13:10.

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 5 är noterade.

Pressmeddelande (PDF)