Bures aktiekapital och antal aktier per 31 maj 2012

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 31 maj 2012 till 81 357 241 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 535 306 872,13 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 85 327 987 aktier, varav 3 970 746 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 306 872 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 25 april 2012 makulerat samtliga återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 24 910 556,27 kronor genom indragning av 3 970 746 aktier. En fondemission om 24 910 556,27 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 9 maj 2012.

Denna information utgör offentliggörande av ändring av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Andreas Berglin, ekonomichef

Tel. 08 – 614 00 20

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 8 portföljbolag, varav 3 är noterade.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2012 kl 15.00


PDF