Bures aktiekapital och antal aktier per 31 maj 2016

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl 15:00.

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 31 maj 2016 till 69 332 710 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 535 518 034,36 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 70 833 710 aktier, varav 1 501 000 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 518 034,36 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 9 maj 2016 makulerat 1 501 000 återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 11 347 881,81 kronor genom indragning av 1 501 000 aktier. En fondemission om 11 347 881,81 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 31 maj 2016.

Denna information utgör offentliggörande av ändring av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

    
Bure Equity AB (publ)

     
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel. 08 – 614 00 20     

Pressmeddelande (PDF)