Bures aktiekapital och antal aktier per 31 maj 2019

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 31 maj 2019 till 68 971 921 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 535 518 034,36 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 69 332 710 aktier, varav 360 789 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 518 034,36 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 7 maj 2019 makulerat 360 789 återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 2 786 693,55 kronor genom indragning av 360 789 aktier. En fondemission om 2 786 693,55 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 24 maj 2019.

  
Bure Equity AB (publ)

  
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

  
Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 9:00 CET.

BURES AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER PER 31 MAJ 2019 (PDF)