Bures aktiekapital

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) uppgick per den 31 juli till 108 923 767 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 2 500 000 aktier i egen räkning.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier till 1 120 569 670 aktier. Minskningen under månaden beror på dels på att 31 332 000 aktier makulerats i enlighet med beslut på årsstämman samt på en därefter genomförd sammanläggning av aktier 1:10, vilken genomfördes med avstämningsdag den 6 juli 2007.

Göteborg den 1 augusti 2007

Bure Equity AB (publ)
wkr0010.pdf