Bures Bokslutskommuniké 2004

Ett år av positiv utveckling

• Moderbolagets resultat efter skatt förbättrades med 104 MSEK för helåret till 179 MSEK (75) och med 65 MSEK för fjärde kvartalet till 123 MSEK (58). • Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar förbättrades med 197 MSEK för helåret till 255 MSEK (58) och för fjärde kvartalet med 152 MSEK till 140 MSEK (-12). Koncernens nettoresultat för helåret uppgick till -16 MSEK (-187) och för fjärde kvartalet till 44 MSEK (-54), vilket mot­svarar -0,04 SEK per aktie (-0,77) respektive 0,05 SEK (-0,16) efter full utspädning. • Under året har avyttringar gjorts med ett totalt exitresultat på 132 MSEK och med ett likviditetstillskott på 397 MSEK i moderbolaget. • Moderbolagets redovisade egna kapital efter full teckning av utestående teckningsoptioner förbättrades under året med 238 MSEK till 2 050 MSEK (1 812). Det egna kapitalet ökade till 1,58 SEK (1,40) per aktie efter full utspädning (diskonterat värde). • Amorteringar med 520 MSEK har gjorts i moderbolaget under året. Efter rapportperiodens utgång • I januari 2005 ökade Bure sitt ägande i Carl Bro från 58 till 66 procent. Köpeskillingen uppgick till 70 MSEK. • I januari 2005 minskade Bure sitt ägande i Scribona från 35 till 23 procent av kapitalet. Försäljningslikviden uppgick till 95 MSEK. • Den 1 februari 2005 tillträdde Mikael Nachemson som ny VD för Bure. • Under februari har ytterligare 140 MSEK amorterats. • Bure tecknade i februari ett nytt bankavtal samt beslutade att förtidslösa utestående förlagslån den 31 mars 2005. Åtgärderna sparar totalt cirka 90 MSEK t.o.m. juni 2007. • 61,5 miljoner nya aktier har tecknats t.o.m. den 24 februari, vilket tillfört Bure 46,1 MSEK. Telefonkonferens den 25 februari kl 09:30 Idag fredagen den 25 februari kl 09:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Mikael Nachemson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-505 201 14 och ange ”Bure”. Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet. Fullständig bokslutskommuniké finns att läsa på http://www.bure.se

wkr0010.pdf