Bures dotterbolag Mercuri International förvärvar Celemi

Bures dotterbolag Mercuri förvärvar samtliga aktier i affärssimulerings-företaget Celemi vilket inkluderar Bures tidigare ägarandel.

Mercuri International Group AB förvärvar 100 procent av aktierna i Celemiab Group AB för 37 MSEK.  Bure har under 10 år varit delägare i Celemi och ägde innan transaktionen 32,3 procent av bolaget. Bure finansierar transaktionen som resulterar i en preliminär realisationsvinst i moderbolaget på 3 MSEK. 

Förvärvet av Celemi stärker Mercuri International koncernen, som under 2010 genomgått en omfattande omstrukturering. Kombinationen Mercuri och Celemi skapar mervärden i form av synergier avseende såväl produkt- och tjänsteutbud som geografisk marknadstäckning.

"Jag välkomnar Celemi som del av MI-sfären och är övertygad om att detta kommer ge oss ytterligare konkurrenskraft och ett erbjudande som andra konkurrenter inte har”, säger Ola Strömberg, VD på Mercuri International. För ytterligare information, se bifogat pressmeddelande från Mercuri.

Affären förväntas slutföras under januari månad och Celemi kommer följaktligen framöver att redovisas som del av Mercuri International koncernen.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Patrik Tigerschiöld, VD                                            Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20                                                   Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2011 kl. 09:00

wkr0005.pdf

wkr0006.pdf