BURES FÖRSÄLJNING AV ENERGO SLUTFÖRD

Den 25 november meddelade Bure att avtal träffats om försäljning av dotterbolaget Energo till ÅF AB (publ). Konkurrensverket godkände försäljningen den 22 december och transaktionen har idag slutförts mellan parterna. Energo ingår därmed inte i Bure koncernen per sista december 2010.

Bure Equity AB (publ)

 

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, VD
Tel. 08 – 614 00 20
Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20

 

Bure är ett börsnoterat investmentbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 14 portföljbolag, varav 3 är noterade.

wkr0001.pdf