Bures försäljning av innehavet i Mölnlycke Health Care har fullföljts

Bure har, efter att tillstånd erhållits från berörda myndigheter, igår, efter Börsens stängning, fullföljt avtalet om försäljning av hela sitt innehav i Mölnlycke Health Care. Bure har erhållit en försäljningsintäkt på cirka 520 MSEK (varav 13 MSEK i escrow) och en beräknad exitvinst på ca 350 MSEK.

Bures ursprungliga investering i Mölnlycke Health Care genomfördes 1998 tillsammans med Nordic Capital och andra institutionella investerare. Därefter har Bure under 2001 gjort ytterligare investeringar i bolaget, bland annat i samband med Mölnlyckes förvärv av Barrier Brand. Bures aktieinnehav uppgår till ca 7,5 procent före dagens försäljning. ”I och med försäljningen av Mölnlycke når vi ett av våra viktigaste mål – ett skuldfritt Bure. Bure kommer att amortera samtliga moderbolagets banklån. Nu påbörjas ett nytt kapitel, där vi med ökad frihetsgrad också får nya affärsmöjligheter”, säger Mikael Nachemson VD i Bure. Göteborg den 1 juli 2005 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Mikael Nachemson, VD 031-708 64 20 Anders Mörck, Ekonomidirektör 0706-46 52 11

wkr0001.pdf