BURES INNEHAV AV AKTIER I CAVOTEC SA

Bure Equity AB (publ), org nummer 556454-8781, har förvärvat totalt 7 138 780 aktier i en riktad emission i Cavotec SA och innehar därefter 10,0 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 7 888 780 aktier vilket motsvarar 10,0 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.

    
Bure Equity AB (publ)

   
Kontaktperson
på Bure:
Henrik Blomquist, VD
Tel: 08-614 00 26  

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014 kl. 9:45.

  
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 5 är noterade.

Pressmeddelande (PDF)