Bures innehav av aktier i Xvivo Perfusion

Bure Equity AB (publ) ("Bure") har efter avknoppningen från Vitrolife avyttrat 440 000 aktier i Xvivo till bolagets VD, Magnus Nilsson

Vitrolifes tidigare dotterbolag Xvivo Perfusion AB (”Xvivo”) har idag upptagits till handel på NASDAQ OMX First North, och kommer framöver att redovisas som nytt portföljbolag i Bure.

Bure har inför noteringen av Xvivo avyttrat 440 000 aktier i bolaget till bolagets VD, Magnus Nilsson. Bures aktieinnehav i Xvivo uppgår efter transaktionen till 5 138 245, vilket motsvarar 26,3% av antalet utestående aktier i bolaget.

Bure Equity AB (publ)


För mer information kontakta:

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20


Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 4 är noterade.

PDF