Bures innehav i Cavotec SA

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 500 000 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 20,1 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 15 759 837 aktier vilket motsvarar 20,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 11:00.

Pressmeddelande (PDF)