Bures innehav i Cavotec SA

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 4 155 000 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 25,4 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 19 914 837 aktier vilket motsvarar 25,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Bure Equity AB (publ)

 
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018 kl 10:10.

Pressmeddelande (PDF)